Regulamin serwisu

Strona głównaRegulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dlaParafii.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Parafią i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Serwis dlaParafii.pl powstał by umożliwić wspieranie Parafii Kościoła Katolickiego przez wiernych przy pomocy nowoczesnych elektronicznych form płatności, takich jak blik, karty kredytowe, szybkie przelewy on-line i inne.
 2. Regulamin określa warunki i zasady wpłat środków finansowych dla wybranej parafii za pośrednictwem internetowego systemu dlaParafii.pl.
 3. Operatorem Serwisu jest firma: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 92395, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie wybranej przez użytkownika Parafii Katolickiej (dalej Parafia) usługi pośrednictwa w zakresie przekazywania wpłat pieniężnych na rzecz parafii.
 4. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Operatorem Serwisu, a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu wpłaty środków finansowych na rzecz Parafii w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby.
 2. Parafia – wybrana przez Użytkownika Parafia Katolicka na rzecz której użytkownik dokonuje wpłaty.
 3. Regulamin korzystania z internetowego serwisu dlaParafii.pl – niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania wpłaty na rzecz parafii.

§ 3

Wpłata na rzecz parafii – zasady i warunki

 1. Użytkownik wybiera Parafię, cel wpłaty i kwotę jaką chce przekazać.
 2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej wpłaty jest podanie danych wymaganych przez system oraz uprzednia – przed dokonaniem wpłaty – akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może wybrać różne formy płatności (BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) poprzez system płatności Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 4. Po naciśnięciu przycisku „wpłać” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wpłaty poprzez serwis DotPay.
 5. Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik nie będzie mógł wpłacić środków w danej sesji, np. pojawi się problem z logowaniem do banku, wówczas by ponowić operację wpłaty należy zignorować dotychczasowe działania na formularzu i ponowić całą procedurę wpłaty od początku
 6. Aby dokonać wpłaty dla wybranej Parafii należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego.
 7. Wpłata nie zostanie dokonana w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 8. Płatności dokonywane są przez system DotPay, który zapewniają bezpieczne realizowanie transakcji.
 9. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik oraz Parafia otrzymają mailowe potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z linkiem umożliwiającym wydruk potwierdzenia.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia wpłaty.
 11. Czas otrzymania mailowego potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku lub rodzaju przelewu lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy wpłatach w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa).
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do przekazania środków pieniężnych do parafii.

§ 5

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Operator Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: biuro@dlaParafii.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 7. Dla zrealizowania usługi konieczne jest podanie następujących danych:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego.
 8. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń w bankowości elektronicznej oraz do wybranej Parafii na rzecz której użytkownik dokonuje wpłaty. Na życzenie użytkownika dane nie będą przekazane do Parafii (wpłata będzie anonimowa) jeśli użytkownik odznaczy odpowiednią opcję w formularzu wpłaty.
 9. Serwis internetowy dlaParafii.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji usługi pośrednictwa wpłat środków finansowych opisanej w niniejszym regulaminie na rzecz wybranej Parafii.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Dotpay Sp. z o.o. („DotPay”) w związku z:
   1. świadczeniem przez DotPay na rzecz serwisu dlaParafii.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez DotPay płatności dokonywanych przez użytkowników serwisu dlaParafii.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez DotPay należytego wykonania umów zawartych z serwisem dlaParafii.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji.

§ 6

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji wpłaty środków na rzecz wybranej przez użytkownika parafii są przyjmowane w formie pisemnej na adres: biuro@dlaParafii.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji, w szczególności o ile to możliwe, potwierdzenie przelewu.
 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji zwrot odbędzie się tym samym kanałem którym Użytkownik dokonał wpłaty.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności dostępną na stornie dlaParafii.pl. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z serwisu i wpłatę środków.
image
https://dlaparafii.pl/wp-content/themes/hazel/
https://dlaparafii.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/klient.dhosting.pl/mojbus/www/dlaparafii/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off